انتخاب برگه

تئاتر

آخرین

عبور از مفاهیم/نگاهی به نمایش«آقامحمدخان»/علیرضا نراقی

نمایش «آقامحمد خان» به کارگردانی نوید معمار که در تالار مولوی اجرا می شود تلاشی رادیکال در جهت همین عبور معرفت شناسانه تئاتر از جهان مفاهیم و زبان است. نمایش با وجود داشتن یک روایت کلان تاریخی به طور بالقوه، و با وجود استفاده از نشانه های جاری در این بستر تاریخی، بیشتر از نزدیک شدن به تاریخ و ارجاع به آن، مدام زمینه ارجاع خود یا همان تاریخ را را پس می زند و آن روایت از پیش روشن را معَوَق و مسکوت باقی می گذارد، تا از این طریق ذهن مخاطب را از دریافت مفهومی به دریافتی حسی متوجه کند.