انتخاب برگه

سینما

آخرین

رقص در میانه خیابانم آرزوست/نگاهی به «دلم میخواد»/منوچهر دین پرست

پیوندی که فیلم میان رقص نویسنده که دیگران او را نشان جنون، آشفتگی و دیوانگی می پندارد و نوشتن برقرار می کند، باعث می شود که مخاطب، فرزانه را «فرزانه» بپندارد. او نمادی از فرزانگی در عصر سردرگمی و آشفتگی و غم زدگی این روزهای ماست.

تئاتر

آخرین