ماه: فوریه 2019

شش فایده و ضرورت اقتباس در تئاتر/از پروژه اولویتهای تئاتر امروز ایران/سامی صالحی ثابت

یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق و عدم شناخته شدن تئاتر ایران در جهان این است که حرف ما را نمی فهمند. هیچ رابط و واسطه ای بین ما و تئاتر جهان نیست. ما هنوز بهانه ای برای گفتگو و نزدیک شدن به جهان ایجاد نکرده ایم. ما قصه های آشنا برای آنها را از زبان و نگاه خودمان برایشان روایت نکرده ایم.

ادامه مطلب