ماه: سپتامبر 2018

توهمی برای بیداری!/نگاهی به فیلم «دلم میخواد»/علیرضا نراقی

فرمان آرا نه باور مخاطب را نشانه می گیرد و نه احساسات و عواطف او را، در نهایت هم راه حلی که ارائه می کند آنقدر سطحی و غیر قابل پذیرش است که بیشتر ما را نسبت به خود فیلساز و تفکری که پشت اثر نهفته است بدبین می کند. فیلمساز به ما چه می گوید؟ می گوید واقعیت را فراموش کنیم، مشاوران و روان شناسان مشتی دلقک بیش نیستند و راه حل همه ما فرورفتن در  یک توهم جمعی است. این درست همان زهر ناواقعیت است که جامعه ما دچار آن است و آن را به تصمیمات غلط جمعی و احساسات بی پایه وابسته می کند.

ادامه مطلب