نماد سایت درامانقد

عضویت کارگردانان تجربی در کانون کارگردانان خانه سینما

درامانقد-سینما: براساس آئین نامه جدید عضویت که توسط شوراى مرکزى کانون کارگردانان مصوب شده است از این پس کارگردانانى که فیلم آنها در گروه سینمایى هنر و تجربه به نمایش درآمده به شرط داشتن پروانه ساخت سینمایى مى‌توانند به عضویت کانون دربیایند. کانون کارگردانان خانه سینما این تصمیم را در راستای حمایت از فیلمسازان خلاق گروه هنر و تجربه اعلام کرده است.

خروج از نسخه موبایل