بهترین کارگردان تئاتر به انتخاب پنج کارگردان انگلیسی معاصر/آنا تیمز

تئاتر باید جستجوگر و پرسشگر باشد و گسکیل به من یاد داد تا از «ندانستن» نترسم. وقتی کارگردانی جوان هستی، فکر می‌کنی که باید همه‌چیز را بدانی و در هر بحثی برنده شوی اما هرچه بیشتر بگذرد و بالغ‌تر و خرمندتر شوی یاد می‌گیری که اتفاقن بهتر است که کمی هم ببازی و من این‌را در آن سالها از گسکیل آموختم.

ادامه مطلب