درامانقد-موسیقی: پس از انتشار خبر ایست قلبی محمدرضا شجریان، فرزند استاد آواز ایران، همایون شجریان خبر درگذشت پدرش را تایید کرد.

کانال رسمی تلگرامی خانه شجریان، در پیامی نوشت:

«صدای ایران خاموش شد.
استاد محمدرضا شجریان درگذشت.
همایون شجریان این خبر را تأیید کرد.»