درامانقد-تئاتر: دبیر بخش مسابقه ی نمایشنامه نویسی و نمایش نامه خوانی و مسئول دبیرخانه ی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی منصوب شدند.

طی احکام جداگانه ای از سوی بهزاد صدیقی، دبیر نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی، دبیر بخش مسابقه ی نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی و مسئول دبیرخانه ی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی منصوب و معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی، در این احکام جداگانه که از سوی بهزاد صدیقی، دبیر این جشنواره صادرشده، مهدی میرباقری به عوان دبیر بخش مسابقه ی نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی و امید طیرانی بی غم به عنوان مسئو دبیرخنه ی این جشنواره منصوب شدند.
بر اساس این گزارش، در متن جداگانه ی احکام هر یک از آن ها که به امضای بهزاد صدیقی، دبیر این جشنواره رسیده، آمده است:
فرهیخته ی گرامی
جناب آقای مهدی میرباقری
نظر به تجربیات ارزنده ی جناب ‌عالی در هنر نمایشنامهنو یسی و تئاتر و نیز کوشش های مستمر و مجدانه ی تان در این هنر، بدین وسیله جناب عالی به عنوان دبیر بخش مسابقه ی نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی منصوب می شوید.
امید می رود با توجه به حضور و خدمات ارزشمندتان در هنر تئاتر و هم چنین ارتباطات مؤثرتان با جامعه ی نمایشنامه نویسان و هنرمندان تئاتر، همه ی تجربیات و توانایی های خویش را به منظور هر بهتر برگزارشدن نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی به کار گرفته تا شاهد جشنواره ای تأثیرگذار، پویا و شایسته باشیم. قدردان پذیرش مسئولیت تان در این رویداد ملی فرهنگی خواهم بود. برای جناب عالی آرزوی سربلندی و توفیق دارم.

فرهیخته ی گرامی
جناب آقای امید طیرانی بی غم
با توجه به تجربیات و توانایی های جناب ‌عالی در امور برنامه ریزی، اجرایی و اداری تئاتر و هم چنین ارتباطات مؤثرتان با گروه های تئاتری بدین وسیله جناب عالی به عنوان مسئول دبیرخانه ی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی منصوب می شوید.
امید می رود با توجه به حضور و خدمات ارزش مندتان در این عرصه، همه ی تجربیات و توانایی های خویش را به منظور هر بهتر انجام شدن امور دبیرخانه ی نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی به کار گرفته تا شاهد فعالیت ها ی مؤثر و مطلوبی باشیم. قدردان پذیرش مسئولیت تان در این رویداد ملی فرهنگی خواهم بود. سربلندی و توفیق روزافزون تان را آرزومندم.
نخستین دوره ی جشنواره ی تئاتر اکبر رادی در شش بخش مونولوگ، نمایشنامه نویسی، نمایشنامه خوانی، مقالات رادی شناسی، نمایشگاه اسناد تصویری آثار اکبر رادی، پلاس: نمایشگاه کاریکاتور با عنوان لبخند باشکوه آقای رادی به دبیری بهزاد صدیقی از ۱۸ تا ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار می شود.