درامانقد با آغوش باز پذیرای نقدها، نوشته ها و نظرات مخاطبان خود است. با این توضیح که معیار ما برای انتخاب آثار، جدی بودن در موضوع، کیفیت و روانی در نوشتار و دقت در ساختار و انتقال پذیر بودن مطلب است.

مدیر مسئول: بهار میرزهره

سردبیر: علیرضا نراقی

مدیریت فنی: پگاه نجفی