درامانقد-تئاتر: براساس فراخوان منتشر شده سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، این دوره از جشنواره بایستی با ۲ بخش مسابقه ایران ویژه کارگردان هایی با پیشینه حداکثر سه اجرای عموم و مسابقه بین الملل ویژه کارگردان هایی با پیشینه بالای سه اجرای عموم برگزار می شد. با این همه، دبیرخانه به احترام درخواست های مکرر متقاضیان برای حضور در مسابقه، این دوره از جشنواره را نیز با سه بخش مسابقه و با تقسیم بندی زیر برگزار می کند:

مسابقه تئاتر ایران – بخش الف

کارگردان های پذیرفته شده تهران با بیش از سه اجرای عموم و کارگردان های دیگر استان ها بر اساس پیشینه کارگردان.

مسابقه تئاتر ایران – بخش ب

کارگردان های پذیرفته شده تهران با حداکثر سه اجرای عموم و کارگردان های دیگر استان ها بر اساس پیشینه کارگردان.

مسابقه بین الملل:

کارگردان هایی با بیش از سه اجرای عموم به اضافه تعدادی از گروههای خارجی.

مجموع آثار صحنه ای ایرانی شرکت کننده در بخش های جشنواره عبارتند از:

بخش مرور تئاتر تهران: ۲۵ نمایش

بخش مرور شهرستان ها و برگزیدگان جشنواره های استانی: ۲۲ نمایش

بخش میهمان جشنواره شامل تهران و دیگر استان ها ۱۳ نمایش

برگزیدگان جشنواره دانشجویی ۴ نمایش

در مجموع ۹۲ نمایش ایرانی در بخش های صحنه ای حضور دارند که از این شمار، بر اساس ظرفیت، ۵۵ نمایش برای بخش های مختلف مسابقه انتخاب شده اند.

سهم هر بخش:

مرور تئاتر تهران: ۳۱ نمایش

مرور شهرستان ها و برگزیدگان جشنواره های استانی ۳۲ نمایش

بخش میهمان تهران و دیگر استان ها ۳۹ نمایش

برگزیدگان جشنواره دانشجویی ۲ نمایش

توضیحات: در آثار پذیرفته شده بخش مرور شهرستان ها و برگزیدگان جشنواره های استانی، افزون بر رجوع به آرای گروه انتخاب، پیشینه کارگردان ها براساس استعلام از روسای انجمن های نمایش بررسی شده و به بخش های سه گانه مسابقه دعوت شده اند.

در آثار پذیرفته شده بخش مرور تهران، افزون بر رجوع به امتیاز گروه کارشناسی ۱۷ نفره، پیشینه کارگردان نیز در نظر گرفته شده است.

آثار مسابقه تئاتر ایران: بخش ب

۵ نمایش از بخش مرور تهران، بر اساس امتیاز گروه کارشناسی ۱۷ نفره، و پیشینه کارگردان.

۲ نمایش از برگزیدگان استانی و براساس پیشینه کارگردان.

۵ نمایش از بخش میهمان تهران و دیگر استان ها به انتخاب دبیر و بر اساس گوناگونی اجرا و پیشینه کارگردان.

۲ نمایش از برگزیدگان جشنواره دانشجویی، بر اساس رای داوران جشنواره تئاتر دانشگاهی.

آثار مسابقه تئاتر بین الملل:

۴ نمایش از بخش مرور تهران که از گروه کارشناسی ۱۷ نفره بالاترین امتیاز را دریافت کرده اند.

۵ نمایش از بخش میهمان به انتخاب دبیر جشنواره و بر اساس گوناگونی اجرا و پیشینه کارگردان.

۲ نمایش از برگزیدگان جشنواره های استانی که بالاترین رای هیات انتخاب را دریافت  کرده اند.

۵ نمایش از گروه های خارجی به انتخاب دبیر و مدیر بخش بین الملل.

در ادامه جدول اجرای بخش های سه گانه مسابقه سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را ببینید.

لیست آثار

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید