فیلم هفته:قتل در قطار سریع السیر شرق/اقتباس سرراست

«قتل در قطار سریع السیر شرق» کنت برانا به خودی خود شکست تلقی نمی شد اگر قریب به اتفاق منتقدین به صورت خودآگاه یا ناخودآکاه آن را با دو اقتباس تصویری مشهور دیگرش مقایسه نمیکردند. نسخه 1974 سیدنی لومت و نسخه تلویزیونی از سریال پوآرو ساخته 2010. فیلمهایی که در آن بازیها چشمگیرند، از سخنرانیهای اخلاقی خبری نیست و موازنه خیر و شر و تعریف عدالت و اخلاقیات همواره معلق می ماند.

ادامه مطلب